Закон Украины о режиме иностранного инвестирования на MEGET

Содержание

Об инвестиционной деятельности

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Інвестиції

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);

рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»);

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

Стаття 2. Інвестиційна діяльність

1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Стаття 3. Інноваційна діяльність

Стаття 4. Об’єкти інвестиційної діяльності

Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об’єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.

Стаття 5. Суб’єкти інвестиційної діяльності

2. Інвестори — суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Права суб’єктів інвестиційної діяльності

1. Всі суб’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Розміщення інвестицій у будь-яких об’єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід’ємним правом інвестора і охороняється законом.

2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, емісії (видачі) в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.

Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов’язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушенні заставних зобов’язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства.

6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.

Стаття 8. Обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності

1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов’язаний:

подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;

Закон Украины о режиме иностранного инвестирования

Закон Украины о режиме иностранного инвестирования определяет особенности режима иностранного инвестирования на территории Украины, исходя из целей, принципов и положений законодательства Украины.

Раздел 1 — Общие положения

Статья 1. Определение терминов, которые употребляются в Законе

Термины, которые употребляются в этом Законе, имеют такое значение:

Найти компанию:

1) иностранные инвесторы — субъекты, которые производят инвестиционную деятельность на территории Украины, а именно:

 • юридические лица, созданные соответственно законодательству другого, чем законодательство Украины;
 • физические лица — иностранцы, которые не имеют постоянного местожительства на территории Украины и не ограниченные в дееспособности;
 • иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации;
 • другие иностранные субъекты инвестиционной деятельности, которые признаются такими соответственно законодательству Украины;

2) иностранные инвестиции — ценности, которые вкладываются иностранными инвесторами в объекты инвестиционной деятельности соответственно законодательству Украины с целью получения прибыли или достижения социального эффекта;

3) предприятие с иностранными инвестициями — предприятие (организация) любой организационно-правовой формы, созданное соответственно законодательству Украины, иностранная инвестиция в уставном капитале которого, при его наличии, составляет не меньше 10 процентов.

(Пункт 4 части первой статьи 1 исключен на основании Закона № 1390-VIII от 31.05.2016)

Предприятие приобретает статус предприятия с иностранными инвестициями со дня зачисления иностранной инвестиции на его баланс.

Статья 2. Виды иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде:

 • иностранной валюты, которая признается конвертированной Национальным банком Украины;
 • валюты Украины — согласно законодательству Украины;
 • любого движимого и недвижимого имущества и связанных с ним имущественных прав;
 • акций, облигаций, других ценных бумаг, а также корпоративных прав (прав собственности на часть (пай) в уставном капитале юридического лица, созданного соответственно законодательству Украины или законодательства других стран), выраженных в конвертированной валюте;
 • денежных требований и правая на требования выполнения договорных обязательств, которые гарантированы первоклассными банками и имеют стоимость в конвертированной валюте, подтвержденную согласно законам (процедурами) страны инвестора или международными торговыми обычаями;
 • любых прав интеллектуальной собственности, стоимость которых в конвертированной валюте подтверждена согласно законам (процедурами) страны инвестора или международными торговыми обычаями, а также подтвержденная экспертной оценкой в Украине, включая легализованные на территории Украины авторские права, права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, ноу-хау и т.п.;
 • прав на осуществление хозяйственной деятельности, включая права на пользование недрами и использование природных ресурсов, предоставленных соответственно законодательству или договорам, стоимость которых в конвертированной валюте подтверждена согласно законам (процедурами) страны инвестора или международными торговыми обычаями;
 • других ценностей соответственно законодательству Украины.

(Часть вторая статьи 2 исключена на основании Закона N 2155-VI от 27.04.2010.)

Статья 3. Формы осуществления иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции могут осуществляться в таких формах:

 • частичного участия в предприятиях, которые создаются совместно с украинскими юридическими и физический лицами, или приобретение доли действующих предприятий;
 • создание предприятий, которые полностью принадлежат иностранным инвесторам, филиалов и других отделенных подразделов иностранных юридических лиц или приобретение в собственность действующих предприятий полностью;
 • приобретение не запрещенного законами Украины недвижимого или движимого имущества, включая дома, квартиры, помещения, оборудование, транспортные средства и другие объекты собственности, путем прямого получения имущества и имущественных комплексов или в виде акций, облигаций и других ценных бумаг;
 • приобретение самостоятельно или при участии украинских юридических или физический лиц прав на пользование землей и использование природных ресурсов на территории Украины;
 • приобретение других имущественных прав;
 • хозяйственной (предпринимательской) деятельности на основе соглашений о распределении продукции;
 • в других формах, которые не запрещены законами Украины, в том числе без создания юридического лица на основании договоров с субъектами хозяйственной деятельности Украины.

Статья 4. Объекты иностранного инвестирования

Иностранные инвестиции могут вкладываться в любые объекты,инвестирование в которые не запрещено законами Украины.

Статья 5. Оценка иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции и инвестиции украинских партнеров, включая взносы в уставной капитал предприятий, оцениваются в иностранной конвертированной валюте и в валюте Украины по договоренности сторон на основе цен международных рынков или рынка Украины.

Перечисление инвестиционных сумм в иностранной валюте в валюту Украины осуществляется по официальному курсу валюты Украины, определенным Национальным банком Украины.

При реинвестициях прибыли, дохода и других средств, полученных в валюте Украины вследствие осуществления иностранных инвестиций, перечисление инвестиционных сумм производится по официальному курсу валюты Украины, определенным Национальным банком Украины на дату фактического осуществления реинвестиций.

Статья 6. Законодательство об инвестиционной деятельности иностранных инвесторов на территории Украины

Отношения, связанные с иностранными инвестициями в Украине, регулируются этим Законом, другими законодательными актами и международными договорами Украины. Если международным договором Украины установленные другие правила, чем те, что предусмотренные законодательством Украины об иностранных инвестициях, применяются правила международного договора.

Раздел 2 — Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций

Статья 7. Правовой режим инвестиционной деятельности

Для иностранных инвесторов на территории Украины устанавливается национальный режим инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, за исключениями, предусмотренными законодательством Украины и международными договорами Украины.

Для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвестиций, которые реализуются в соответствии с государственными программами развития приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и территорий, может устанавливаться льготный режим инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Законами Украины могут определяться территории, на которых деятельность иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями ограничивается или запрещается, исходя из требований обеспечения национальной безопасности.

Законами Украины для субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих инвестиционные проекты в определенных законом областях хозяйствования с привлечением иностранных инвестиций, могут устанавливаться дополнительные государственные гарантии защиты иностранных инвестиций, в том числе гарантии защиты инвестиций от изменения законодательства, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 8. Гарантии в случае изменения законодательства

Если в дальнейшем специальным законодательством Украины об иностранных инвестициях или законами Украины, которые предоставляют государственные гарантии, будут изменяться гарантии защиты иностранных инвестиций, указанные в разделе II настоящего Закона или в законах Украины, которые предоставляют государственные гарантии, то в течение 10 лет со дня вступления в силу такого законодательства по требованию иностранного инвестора применяются государственные гарантии защиты иностранных инвестиций, предусмотренные настоящим Законом или другими законами Украины, которые предоставляют такие государственные гарантии. Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций, связанные с применением «зеленого» тарифа применяются на весь срок действия «зеленого» тарифа.

Прав и обязанностей сторон, определенных соглашением о разделе продукции, в течение срока ее действия применяется законодательство Украины, действующее на момент его заключения. Прав и обязанностей сторон, определенных договором о купле-продаже электрической энергии по «зеленому» тарифу, в течение срока его действия применяется законодательство Украины, действующее на дату вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии «. Указанные гарантии не распространяются на изменения в законодательство, касающиеся вопросов обороны, национальной безопасности, налогового законодательства, обеспечения общественного порядка, охраны окружающей природной среды.

Статья 9. Гарантии относительно принудительных изъятий, а также незаконных действий государственных органов и их должностных лиц

Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализации. Государственные органы не имеют права реквизировать иностранные инвестиции, за исключением случаев осуществления спасательных мероприятий в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий, эпизоотий. Указанная реквизиция может быть проведена на основании решений органов, уполномоченных на это Кабинетом Министров Украины.

Решение о реквизиции иностранных инвестиций и условия компенсации могут быть обжалованы в судебном порядке соответственно статье 26 этого Закона.

Статья 10. Компенсация и возмещения ущерба иностранным инвесторам

Иностранные инвесторы имеют право на возмещение убытков, включая упущенную выгоду и моральный ущерб, причиненных им в результате действий, бездеятельности или ненадлежащего исполнения государственными органами Украины или их должностными лицами предусмотренных законодательством обязанностей относительно иностранного инвестора или предприятия с иностранными инвестициями, в соответствии с законодательством Украины. Не подлежит возмещению упущенная выгода инвестора со значительными инвестициями по специальному инвестиционному договору в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением государством в лице Кабинета Министров Украины и / или органом местного самоуправления, если таковой является стороной специального инвестиционного договора, обязательств по такому договору .

Все понесенные расходы и убытки иностранных инвесторов, причиненные им вследствие действий, указанных в статье 9 и части первой этой статьи, должны быть возмещенные на основе текущих рыночных цен и/или обоснованной оценки, подтвержденных аудитором или аудиторской фирмой.

Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору, должна быть быстрой, адекватной и эффективной. Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору вследствие действий, указанных в статье 9 этого Закона, определяется на момент прекращения права собственности.

Компенсация, которая выплачивается иностранному инвестору вследствие действий, указанных в части первой этой статьи, определяется на время фактического осуществления решения о возмещении ущерба. Сумма компенсации должна выплачиваться в валюте, в которой были осуществлены инвестиции, или в любой другой приемлемой для иностранного инвестора валюте соответственно законодательству Украины. С момента возникновения права на компенсацию и к моменту ее выплаты на сумму компенсации начисляются проценты согласно средней ставке процента, за которым лондонские банки предоставляют займа первоклассным банкам на рынке евровалют (ЛИБОР).

Статья 11. Гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности

В случае прекращения инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право на возврат не позднее шести месяцев со дня прекращения этой деятельности своих инвестиций в натуральной форме или в валюте инвестирования в сумме фактического взноса (с учетом возможного уменьшения уставного капитала) без уплаты пошлины, а также доходов с этих инвестиций в денежной или товарной форме по реальной рыночной стоимости на момент прекращения инвестиционной деятельности, если иное не установлено законодательством или международными договорами Украины, или специальным инвестиционным договором, заключенным в порядке, предусмотренном Законом Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Статья 12. Гарантии пересказа прибылей, доходов и других средств, полученных вследствие осуществления иностранных инвестиций

Иностранным инвесторам после уплаты налогов, собрания и других обязательных платежей гарантируется беспрепятственный и немедленный пересказ за границу их прибылей, доходов и других средств в иностранной валюте, полученных на законных основаниях вследствие осуществления иностранных инвестиций.

Порядок пересказа за границу прибылей, доходов и других средств, полученных вследствие осуществления иностранных инвестиций, определяется Национальным банком Украины.

Раздел 3 — Контроль за осуществлением иностранных инвестиций

Статья 13. Государственная регистрация иностранных инвестиций

Статьи 13 исключена на основании Закона N 1390-VIII от 31.05.2016

Статья 14. Отказ в государственной регистрации иностранных инвестиций

Статьи 14 исключена на основании Закона N 1390-VIII от 31.05.2016

Статья 15. Статистическая отчетность об иностранных инвестициях

Предприятия с иностранными инвестициями и учреждения банков подают статистическую отчетность об осуществлении иностранных инвестиций соответствии с законодательством.

Раздел 4 — Предприятия с иностранными инвестициями

Статья 16. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными инвестициями

На территории Украины предприятия с иностранными инвестициями создаются и действуют в формах, предусмотренных законодательством Украины.

Статья 17. Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями

Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями должны содержать ведомости, предусмотренные законодательством Украины для соответствующих организационно-правовых форм предприятий, а также ведомости о государственной принадлежности их основателей (участников).

Статья 18. Обложения пошлиной имущества, ввозимого в Украину как взнос иностранного инвестора в уставный капитал предприятий с иностранными инвестициями

Обложения пошлиной имущества, ввозимого в Украину как взнос иностранного инвестора в уставный капитал предприятий с иностранными инвестициями (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), осуществляется в порядке, установленном Таможенным кодексом Украины.

Статья 19. Условия реализации продукции (работ, услуг)

Предприятие с иностранными инвестициями самостоятельно определяет условия реализации продукции (работ, услуг), включая цену на них, если другое не предусмотрено законодательством Украины.

Продукция предприятий с иностранными инвестициями не подлежит лицензированию и квотированию при условии ее сертификации как продукции собственного производства в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Вывоз товаров, на которые распространяется специальный режим экспорта, осуществляется соответственно законодательству Украины.

Статья 20. Налогообложение

Предприятия с иностранными инвестициями платят налоги соответственно законодательству Украины.

Статья 21. Права интеллектуальной собственности

Охрана и осуществления прав интеллектуальной собственности предприятий с иностранными инвестициями обеспечиваются соответственно законодательству Украины. Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно принимают решение о патентовании (регистрацию) за границей изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности, которые им принадлежат, соответственно законодательству Украины.

Раздел 5 — Иностранные инвестиции на основе концессионных договоров, договоров (контрактов) о производственной кооперации, совместного производства и других видов совместной инвестиционной деятельности

Статья 22. Концессионные Договора

Предоставление иностранным инвесторам права на проведение хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, которые находятся в государственной или коммунальной собственности и передаются в концессию, происходит на основании соответствующего законодательства Украины путем заключения концессионного договора.

Статья 23. Договора (контракты) об инвестиционной деятельности

Иностранные инвесторы имеют право заключать Договора (контракты) об общей инвестиционной деятельности (производственную кооперацию, общее производство и т.п.), не связанную с созданием юридического лица, соответственно законодательству Украины.

Статья 24. Регулирование хозяйственной деятельности по договорам (контрактам)

Хозяйственная деятельность на основании указанных в статье 23 этого Закона договоров (контрактов) регулируется законодательством Украины.

Стороны по договорам (контрактами) должны вести отдельный бухгалтерский учет и составлять отчетность об операциях, связанных с выполнением условий настоящих договоров (контрактов), и открыть отдельные счета в учреждениях банков Украины для проведения расчетов по этим договорам (контрактами).

Договора (контракты) должны быть зарегистрированные в сроки и в порядке, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Обложения пошлиной имущества (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), ввозится в Украину иностранными инвесторами на срок не менее трех лет с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов), осуществляется в порядке , установленном Таможенным кодексом Украины.

Прибыль, полученная от общей инвестиционной деятельности по договорам (контрактами), облагается налогами соответственно законодательству Украины.

Раздел 6 — Иностранные инвестиции в специальных (свободных) экономических зонах

Статья 25. Регулирование иностранных инвестиций в специальных (свободных) экономических зонах

Специфика регулирования иностранных инвестиций в специальных (свободных) экономических зонах устанавливается законодательством Украины о специальных (свободные) экономические зоны. Правовой режим иностранных инвестиций, который устанавливается в специальных (свободных) экономических зонах, не может создавать условия инвестирования и осуществление хозяйственной деятельности менее благоприятные, чем установленные этим Законом.

Раздел 7 — Рассмотрение споров

Статья 26. Порядок рассмотрения споров

Споры между иностранными инвесторами и государством по вопросам государственного регулирования иностранных инвестиций и деятельности предприятий с иностранными инвестициями подлежат рассмотрению в судах Украины, если другое не определено международными договорами Украины.

Все другие споры подлежат рассмотрению в судах Украины или по договоренности сторон — в третейских судах, в том числе за кордоном.

Закон Украины «Об инвестиционной деятельности»

Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории Украины. Он направлен на обеспечение равной защиты прав, интересов и .

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Инвестиции

Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект.

Такими ценностями могут быть:
— средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги;
— движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности);
— имущественные права интеллектуальной собственности;
— совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимых для организации того или иного вида производства, но не запатентованных («ноу-хау»);
— права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, оборудованием, а также другие имущественные права;
— другие ценности.

Инвестиции в воспроизводство основных фондов и прирост материально-производственных запасов осуществляются в форме капитальных вложений.

Статья 2. Инвестиционная деятельность

1. Инвестиционной деятельностью является совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства по реализации инвестиций.

2. Инвестиционная деятельность осуществляется на основе:
— инвестирования, осуществляемого гражданами, негосударственными предприятиями, хозяйственными ассоциациями, союзами и обществами, а также общественными и религиозными организациями, другими юридическими лицами, основанными на коллективной собственности;
— государственного инвестирования, осуществляемого органами власти и управления Украины, Крымской АССР, местных Советов народных депутатов за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а также государственными предприятиями и учреждениями за счет собственных и заемных средств;
— иностранного инвестирования, осуществляемого иностранными гражданами, юридическими лицами и государствами;
— совместного инвестирования, осуществляемого гражданами и юридическими лицами Украины, иностранных государств.

Статья 3. Инновационная деятельность

1. Инновационная деятельность как одна из форм инвестиционной деятельности осуществляется с целью внедрения достижений научно-технического прогресса в производство и социальную сферу, включает:
— выпуск и распространение принципиально новых видов техники и технологии;
— прогрессивные межотраслевые структурные сдвиги;
— реализацию долгосрочных научно-технических программ с большими сроками окупаемости затрат;
— финансирование фундаментальных исследований для осуществления качественных изменений в состоянии производительных сил;
— разработку и внедрение новой, ресурсосберегающей технологии, предназначенной для улучшения социального и экологического положения.

Статья 4. Объекты инвестиционной деятельности

Объектами инвестиционной деятельности могут быть любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, нтеллектуальные ценности, другие объекты собственности, а также имущественные права.

Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурных и других норм, установленных законодательством Украины, а также нарушает права и интересы граждан, юридических лиц и государства, которые охраняются законом.

Инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление, может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, а также путем выпуска целевых облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается единицей такой недвижимости, согласно законодательства. Другие способы финансирования строительства таких объектов определяются исключительно законами.

Статья 5. Субъекты инвестиционной деятельности

1. Субъектами (инвесторами и участниками) инвестиционной деятельности могут быть граждане и юридические лица Украины и иностранных государств, а также государства.
Негосударственные пенсионные фонды, страховщики и финансовые учреждения — юридические лица публичного права осуществляют инвестиционную деятельность согласно законодательства, определяющего особенности их деятельности.

2. Инвесторы — субъекты инвестиционной деятельности, принимают решение о вложении собственных, заемных и привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования.
Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять функции любого участника инвестиционной деятельности.

3. Участниками инвестиционной деятельности могут быть граждане и юридические лица Украины, других государств, которые обеспечивают реализацию инвестиций как исполнители заказов или на основании поручения инвестора.

Статья 6. Законодательство об инвестиционной деятельности

Отношения, возникающие при осуществлении инвестиционной деятельности в Украине, регулируются настоящим Законом, иными законодательными актами Украины.

Инвестиционная деятельность субъектов Украины за ее пределами регулируется законодательством иностранного государства, на территории которой эта деятельность осуществляется, соответствующими договорами Украины, а также специальным законодательством Украины.

Особенности осуществления инвестиционной деятельности на территории Украины субъектами инвестиционной деятельности, расположенными за пределами Украины, а также этих субъектов и субъектов Украины в зонах свободного предпринимательства на Украине определяются специальным законодательством Украины.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 7. Права субъектов инвестиционной деятельности

1. Все субъекты инвестиционной деятельности независимо от форм собственности и хозяйствования имеют равные права по осуществлению инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено законодательными актами Украины.
Размещение инвестиций в любых объектах, кроме тех, инвестирование в которые запрещено или ограничено настоящим Законом, иными актами законодательства Украины, признается неотъемлемым правом инвестора и охраняется законом.

2. Инвестор самостоятельно определяет цели, направления, виды и объемы инвестиций, привлекает для их реализации на договорной основе любых участников инвестиционной деятельности, в том числе путем организации конкурсов и торгов.

3. По решению инвестора права владения, пользования и распоряжение инвестициями и результатами их осуществления могут быть переданы другим гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном законом. Взаимоотношения при такой передаче прав регулируются ими самостоятельно на основе договоров.

4. Для инвестирования могут быть привлечены финансовые средства в виде кредитов, выпуска в установленном законодательством порядке ценных бумаг и займов.
Имущество инвестора может быть использовано им для обеспечения его обязательств. В залог принимается только такое имущество, которое находится в собственности заемщика или принадлежит ему на праве полного хозяйственного ведения, если другое не предусмотрено законодательными актами Украины. Заложенное имущество при нарушении залоговых обязательств может быть реализовано в соответствии с действующим законодательством.

5. Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций, включая реинвестиции и торговые операции на территории Украины, в соответствии с законодательными актами Украины.
Для государственных предприятий, выступающих инвесторами за пределами Украины и которым открыт ипотечный кредит, устанавливается гарантия по этим инвестициям со стороны государства.

6. Инвестор имеет право на приобретение необходимого ему имущества в граждан и юридических лиц непосредственно или через посредников по ценам и на условиях, определяемых по договоренности сторон, если это не противоречит законодательству Украины, без ограничения по объему и номенклатуры.

Статья 8. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности

1. Инвестор в случаях и порядке, установленных законодательством Украины, обязан:
— подать финансовым органам декларацию об объемах и источниках
осуществляемых им инвестиций;
— получить необходимое разрешение или согласование соответствующих государственных органов и специальных служб на капитальное строительство;
— получить разрешение на выполнение строительных работ в случаях и порядке, установленных Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности «
— получить позитивное комплексное заключение государственной экспертизы относительно соблюдения в инвестиционных программах и проектах строительства действующих нормативов по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной безопасности, прочности, надежности и необходимой долговечности зданий и сооружений, а также архитектурных требований, за исключением объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным. Перечень объектов, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным, утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере строительства и архитектуры.

2. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
— соблюдать государственные нормы и стандарты, порядок установления которых определяется законодательством Украины;
— выполнять требования государственных органов и должностных лиц, предъявляемых в пределах их компетенции;
— подавать в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность;
— не допускать недобросовестной конкуренции и выполнять требования законодательства о защите экономической конкуренции.
— уплачивать налоги, сборы (обязательные платежи) в размерах и в порядке, определенных законами Украины.

3. Для проведения хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, участники инвестиционной деятельности должны получить соответствующую лицензию, которая выдается в порядке, установленном законодательством.

Статья 9. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности

Основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности, является договор (соглашение).

Заключение договоров, выбор партнеров, определение обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству Украины, является исключительной компетенцией субъектов инвестиционной деятельности.

Инвестирование и финансирование одной квартиры в объекте строительства несколькими инвесторами возможно исключительно при условии заключения между ними договора в письменной форме, в котором определяются доля каждого инвестора и порядок внесения им соответствующей инвестиции.
Вмешательство государственных органов и должностных лиц в реализацию договорных отношений между субъектами инвестиционной деятельности сверх своих компетенции не допускается.

Статья 10. Источники финансирования инвестиционной деятельности

1. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:
— собственных финансовых ресурсов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, возмещение убытков от аварий, стихийного бедствия, денежные накопления и сбережения граждан, юридических лиц и т.п.);
— заемных финансовых средств инвестора (облигационные займы, банковские и бюджетные кредиты);
— привлеченных финансовых средств инвестора (средства, полученные от
продажи акций, паевые и другие взносы граждан и юридических лиц);
— бюджетных инвестиционных ассигнований;
— безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и граждан.

III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 11. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется с целью реализации экономической, научно-технической и социальной политики. Оно определяется показателями экономического и социального развития Украины, республиканскими и региональными программами развития народного хозяйства, республиканским и местными бюджетами, предсказуемыми в них объемами государственного финансирования инвестиционной деятельности.

При этом создаются льготные условия инвесторам, осуществляют инвестиционную деятельность в наиболее важных для удовлетворения общественных потребностей направлениях, прежде социальной сфере, техническом и технологическом усовершенствовании производства, создании новых рабочих мест для граждан, нуждающихся социальной защите, внедрении открытий и изобретений, в агропромышленном комплексе, в реализации программ ликвидации последствий Чернобыльской аварии, в производстве строительных материалов, в области образования, культуры, охраны культурного наследия, охраны окружающей среды и здоровья.

Статья 12. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности

1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает управления государственными инвестициями, а также регулирование условий инвестиционной деятельности и контроль за ее осуществлением всеми инвесторами и участниками инвестиционной деятельности.

2. Управление государственными инвестициями осуществляется республиканскими и местными органами государственной власти и управления и включает планирование, определение условий и выполнение конкретных действий по инвестированию бюджетных и внебюджетных средств.

3. Регулирования условий инвестиционной деятельности осуществляется путем:
— предоставления финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей, производств;
— государственных норм и стандартов;
— мероприятий по развитию и защите экономической конкуренции;
— разгосударствления и приватизации собственности;
— определение условий пользования землей, водой и другими природными ресурсами;
— политики ценообразования;
— проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства
— других мероприятий.

Статья 13. Порядок принятия решений по республиканским государственным инвестициям

1. Решение по республиканским государственным инвестициям принимаются на основе прогнозов экономического и социального развития республики, схем развития и размещения производительных сил, целевых научно-технических и комплексных программ и технико-экономических обоснований, определяющих целесообразность этих инвестиций.

2. Проекты целевых республиканских программ разрабатываются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины с участием заинтересованных государственных органов и общественных организаций, и представляются Кабинетом Министров Украины на утверждение Верховной Раде Украины в составе Основных направлений экономического и социального развития республики.

3. Верховная Рада Украины утверждает в составе Основных направлений экономического и социального развития республики объемы государственных инвестиций, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета.

Статья 14. Порядок размещения государственного заказа выполнение работ в капитальном строительстве

1. Одной из форм реализации республиканских государственных инвестиций является республиканский государственный заказ на выполнение работ в капитальном строительстве.

2. Государственный заказ размещается, как правило, на конкурсной основе с учетом экономической выгодности этих заказов для предприятий и организаций.

3. Прием в эксплуатацию объектов республиканского государственного заказа осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины.

Статья 15. Государственная экспертиза инвестиций

1. Обязательной государственной экспертизе в полном объеме подлежат инвестиционные программы и проекты строительства, осуществляемые с привлечением средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средств государственных предприятий, учреждений и организаций, за исключением объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным. Инвестиционные программы и проекты строительства, осуществляемые за счет других источников финансирования, подлежат экспертизе согласно части первой статьи 8 настоящего Закона.

Государственная экспертиза инвестиционных программ и проектов строительства проводится на принципах организационного единства в порядке, определенных центральным органом исполнительной власти по вопросам строительства и архитектуры.

2. В случае необходимости экспертиза отдельных инвестиционных проектов и программ может осуществляться экспертными комиссиями, создаваемыми Верховной Радой Украины.

Статья 16. Регулирование инвестиционной деятельности Верховным Советом Крымской АССР и местными Советами народных депутатов

Верховная Рада Крымской АССР и местные Советы народных депутатов в пределах своих полномочий осуществляют регулирование инвестиционной деятельности на своей территории, в том числе путем согласования вопросов о создании производственных и социальных объектов, использование природных ресурсов субъектами инвестиционной
деятельности.

Статья 17. Ценообразование в инвестиционной деятельности

Стоимость продукции, работ и услуг в процессе инвестиционной деятельности определяется по свободным ценам и тарифам, в том числе по итогам конкурсов (торгов), а в случаях, предусмотренных законодательными актами, по государственным фиксированным и регулируемым ценам и тарифам.

Стоимость строительства определяется с использованием государственных сметных норм, которые являются обязательными при осуществлении строительства объектов с привлечением средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средств государственных предприятий, учреждений и организаций.

IV. ГАРАНТИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 18. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности

1. Государство гарантирует стабильность условий осуществления инвестиционной деятельности, соблюдения прав и законных интересов ее субъектов.
Условия договоров, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности сохраняют свою силу на весь срок действия этих договоров, в том числе, если после их заключения законодательством (кроме налогового, таможенного и валютного законодательства, а также законодательства по вопросам лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности) установлены условия, ухудшающие положение субъектов или ограничивающие их права, если они не договорились об изменении условий договора.

2. Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство допускается действующим законодательством и осуществляется в пределах компетенции этих органов и должностных лиц.
Никто не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов инвестирования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
В случае принятия государственными или другими органами актов, нарушают права инвесторов и участников инвестиционной деятельности, убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности, подлежат возмещению в полном объеме этими органами. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.

Статья 19. Защите инвестиций

1. Защита инвестиций — это комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на создание условий, способствующих сохранению инвестиций, достижению цели внесения инвестиций, эффективной деятельности объектов инвестирования и реинвестирования, защиты законных прав и интересов инвесторов, в том числе права на получение прибыли (дохода) от инвестиций.
Государство гарантирует защиту инвестиций независимо от форм собственности, а также иностранных инвестиций. Защита инвестиций обеспечивается законодательством Украины, а также международными договорами Украины. Инвесторам, в том числе иностранным, обеспечивается равноправие, что исключает применение мер дискриминационного характера, которые могли бы помешать управлению инвестициями, их использованию и ликвидации, а также предполагаются условия и порядок вывоза вложенных ценностей и результатов инвестиций.
Для обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного режима государство устанавливает государственные гарантии защиты инвестиций.
Государственные гарантии защиты инвестиций — это система правовых норм, направленных на защиту инвестиций и не касаются вопросов финансово-хозяйственной деятельности участников инвестиционной деятельности и уплаты ими налогов, сборов (обязательных платежей). Государственные гарантии защиты инвестиций не могут быть отменены или сужены относительно инвестиций, осуществленных в период действия этих гарантий.

2. Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы или к ним не могут быть применены меры, тождественные по результатам. Такие меры могут применяться только на основе законодательных актов Украины с возмещением инвестору в полном объеме убытков, причиненных в связи с прекращением инвестиционной деятельности. Порядок возмещения убытков инвестору определяется в указанных актах.
Внесеные или приобретенные инвесторами целевые банковские вклады, акции и другие ценные бумаги, платежи за приобретенное имущество или за арендные права в случае изъятия в соответствии с законодательными актами Украины возмещаются инвесторам, за исключением сумм, оказавшихся использованными или утраченными в результате действий самых инвесторов или совершенных с их участием.

3. Споры, возникающие в результате осуществления инвестиционной деятельности, рассматриваются в соответствии судом или третейским судом.

4. Инвестиции могут, а в случаях, предусмотренных законодательством, должны быть застрахованы.

Статья 20. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности

При несоблюдении договорных обязательств субъекты инвестиционной деятельности несут имущественную и другую ответственность, предусмотренную законодательством Украины и заключенным договорам.
Уплата штрафов и неустоек за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 21. Условия прекращения инвестиционной деятельности

Приостановление или прекращение инвестиционной деятельности производится
по решению:
— инвесторов, при этом инвесторы возмещают убытки участникам инвестиционной деятельности;
— правомочного государственного органа.

Решение государственного органа о приостановлении или прекращении инвестиционной деятельности может быть принято по следующим причинам:
— если ее продолжение может привести к нарушению установленных законодательством санитарно-гигиенических, архитектурных, экологических и других норм, прав и интересов граждан, юридических лиц и государства, которые охраняются законом;
— объявление в установленном законом порядке инвестора банкротом вследствие неплатежеспособности;
— стихийного бедствия;
— введения чрезвычайного положения.

Статья 22. Международные договора

Если международным договором Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве об инвестиционной деятельности Украины, то применяются правила международного договора.

Председатель Верховной Рады Украины Л. КРАВЧУК
г. Киев, 18 сентября 1991
N 1560-XII

Источник http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T156000.html

Источник https://meget.kiev.ua/zakon/zakon-o-rezhime-inostrannogo-investirovaniya/

Источник https://inventure.com.ua/tools/legislation/zakon-ukrainy-abob-investicionnoi-deyatelnostibb

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

span.hidden-link { color: #DCDCDC; /*-цвет ссылки-*/ text-decoration: underline; /*-подчеркивание-*/ cursor: pointer; /*-указатель в виде пальца-*/ }